ไทย / Eng
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
updated: 23 March, 2015 21:47
หน้าแรก ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด แผนการดำเนินโครงการฯ คณะทำงาน ติดต่อ
 
รายละเอียดการดำเนินโครงการ
การประชุมเปิดตัวโครงการฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
การศึกษาดูงานเมืองสงขลา ลังกาวี หาดใหญ่
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2
โครงการนำร่อง
 
วีดิทัศน์ประมวลภาพรวมการดำเนินโครงการฯ
 
 
เครือข่ายทางสังคม:
---------------------------------------------------------
 
กฎหมายทีี่เีกี่ยวข้อง
กฎหมายผังเมือง
กฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
กฎหมายจัดสรรที่ดิน
กฎหมายอาคารชุด
กฎหมายนิติบุคคลบ้านจัดสรร
กฎหมายควบคุมอาคาร
กฎหมายสำคัญอื่นๆ ที่เี่กี่ยวข้อง
ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาเมือง พ.ศ. ...
 
เวบไซค์ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ
สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 
ข้อมูลสำัคัญที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจัดสรรที่ดิน กรมที่ดิน
ข้อมูลจดทะเบียนอาคารชุด กรมที่ดิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัดชลบุรี  
ผังนโยบายเชิงพื้นที่ โครงการนำร่อง: โรงงานคัดแยกขยะสมรรถนะสูง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จังหวัดระยอง  
ผังนโยบายเชิงพื้นที่ โครงการนำร่อง: หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ครัวแห่งนครระยอง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จังหวัดจันทบุรี  
ผังนโยบายเชิงพื้นที่ โครงการนำร่อง: สถานที่นันทนาการของเมือง บึงหนองน้ำขาว
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จังหวัดตราด  
ผังนโยบายเชิงพื้นที่ โครงการนำร่อง: การยกระดับมาตรฐานที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
 
 
หลักสูตรวิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแ่ก่น โทรศัพท์ : 0 4336 2046 โทรสาร 0 4336 2047